Information och kontatkuppgifter vid misstanke om sexuella övergrepp på minderåriga.

Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar är ett allvarligt problem som Stockholms katolska stift arbetar mot. Därför följer här kort information från stiftet om hur man gör om man misstänker att det inträffat.

 

Vad gör jag…

När ett barn eller en ung människa kommer till dig och
berättar att han eller hon blivit utsatt för ett övergrepp
eller att någon betett sig otillbörligt mot honom/henne –
hur gör du då?

 • Lyssna aktivt och uppmärksamt
 • Lägg formuleringar på minnet
 • Ifrågasätt inte berättelsen
 • Ställ inga frågor och ge inga förhastade svar
 • Uppmana den som berättar att göra en anmälan till polisen
  och sociala myndigheter, samt att ta kontakt med någon av
  stiftets kontaktpersoner. Erbjud hjälp med att ta dessa
  kontakter och gör det så snart som möjligt!
 • Ge inga löften om tystnad! Gör i stället klart för den som
  berättar att detta är så allvarligt att du själv kommer ta
  kontakt med någon av stiftets kontaktpersoner om inte
  den utsatte eller dennes familj själva gör det
 • När samtalet avslutas: ge erbjudande om fortsatt kontakt.
  Om du inte känner att du är rätt person för detta, erbjud
  din hjälp med att förmedla kontakt med någon annan
 • Så snart som möjligt efter samtalet: gör minnesanteckningar;
  datum, tid, samtalets huvudsakliga innehåll och
  hur ni kommit överens om att gå vidare. (Använd initialer
  när du skriver vad olika personer ska ha gjort.)
  Signera anteckningarna och spara dem på ett säkert ställe

Därefter…

Om du och den som berättat om ett övergrepp inte redan
under det första samtalets gång tar kontakt med någon av
stiftets kontaktpersoner, behöver du kort tid därefter – högst
ett par dagar senare – tala med vederbörande och undersöka
hur det ha gått: har han/hon haft kontakt med någon av
stiftets kontaktpersoner?

Om så inte är fallet – och du inte heller vid detta andra
samtal kan få barnet/den unge/familjen att tillsammans
med dig ta denna kontakt – måste du göra det själv.

Ett sexuellt övergrepp mot ett barn som inte anmäls,
kan leda till att fler barn utsätts. Därför är det absolut nödvändigt
att varje anklagelse eller misstanke blir utredd på rätt sätt.
Du som tar del av ett utsatt barns berättelse spelar här en nyckelroll.

Vad händer när stiftets kontaktpersoner underrättas?

Stiftet har en arbetsgrupp vars uppgift är att hantera
anklagelser och misstankar om sexuella övergrepp mot
barn och ungdomar. Den gruppen tar nu över ansvaret.

Om polisanmälan eller anmälan till sociala myndigheter inte
gjorts, ser de till att detta görs. Den utsatte och dennes familj
erbjuds kontakt med en stödperson. Mto den som anklagas
för övergreppet vidtas de konkreta åtgärder som krävs för att
så långt som möjligt garantera barns säkerhet under den tid
då polis och öbriga myndigheter gör sin utredning.

 

Kontaktuppgifter:

Stiftets barnskyddsombud

Diakon Björn Håkansson

barnskyddsombud@katolskakyrkan.se

070-332 29 04

Kvinnlig kontaktperson

Dr Margareta Egeberg

070-718 85 73

Stiftets generalvikarie

p. Pascal René Lung OP

generalvikarie@katolskakyrkan.se

08-462 66 02

Du kan också kontakta

Kyrkoherden för Församlingen
En ledare inom församlingens barn- och ungdomsverksamhet

BRIS(Barnens rätt isamhället)
www.bris.se

 

 

Mer information finns på Stockholms Katolska stifts hemsida

www.katolskakyrkan.se