Verksamhetsberättelse 1 juni 2018 – 31 december 2019

posted in: aktuellt | 0
I början av mars 2020 försattes Sverige i pausläge på grund av coronapandemin. Självklart har vår församling inte varit ett undantag och många av de aktiviteter som vi hade planerat för har fått ställas in på obestämd tid.
Av det skälet har vi, med stort beklagande, inte kunnat hålla församlingens årsmöte, liksom att valnämndens arbete stoppades.
Men vi vill ändå informera om vad som har hänt i vår församling, något som inte minst är viktigt eftersom vår kyrkoherde, p. Marek, nu försvinner för att ha sabbatsår.

 

Församlingen

Församlingen leds sedan den 1 juli 2015 av kyrkoherde p. Marek Dziedzic OMI och räknade 2 222 inskrivna medlemmar per den 31 december 2018.

Sedan den 1 januari har 184 medlemmar tillkommit från Trelleborg. För dessa får församlingen ännu inte bidrag. Tillskottet gör att församlingen per den 17 maj 2019 har 2 404 medlemmar. Vid årets slut 2019 församlingen hade 2 753 medlemmar.

Presbyterium

Övriga präster i Maria i Rosengård är omi-patres Ludwik Spalek, Marcin Motyka och Karol Dudek. Den senare befinner sig för närvarande i Stockholm för att bland annat lära sig svenska. Dessutom f, Vladimir Svenda, rektor för kroatiska missionen.

 Under året 2018 avled diakon Alamiro Sánchez den 16 juli och p. Rudolf Basista den 17 augusti.

Enligt ett förtydligande dekret från 13 maj 2019, utfärdat av biskop Anders Arborelius OCD, är p. Marek också ansvarig för S:ta Katarinas kapellförsamling i Trelleborg. Detta som en följd av att församlingsgränserna i Malmö dekanat ändrades från och med den 1 januari 2019.

15 augusti lämnade församlingen rektor av polska missionen p. Marcin Motyka OMI. Biskopen har utnämnt kyrkoherden p Marek till rektor för polska missionen.

Från och med 15 augusti 2019 ska p. Pawel Tomys, som befinner sig under hans sabbatperiod i Maria i Rosengård hjälpa till med polska missionen.

Från 23 september utnämns f. Tadeusz Bienasz till subsidiar med placering i S:ta Katarinas kapellförsamling i Trelleborg.

I samarbete med kyrkoherde ska han ta hand om själavård och kapellsförvaltning. Till hans uppgifter tillhör: första kommunion- konfirmationskatekes, gudstjänster, sakramenten o.s.v.

2018

Dop                                                                                   53

Barn och ungdomar som fått första kommunion:            42

Konfirmationer:                                                                 35

Kateketer:                                                                          7

Barn/ungdomar i trosundervisning:                                  253

Avlidna vuxna:                                                                  28

Utträden ur kyrkan:                                                          19

Inflyttningar/nyregistrerade:                                             18

 

2019

Dop:                                                                                  46

Barn och ungdomar som fått första kommunion:            56

Konfirmationer:                                                                 66

Kateketer:                                                                          6

Barn/ungdomar i trosundervisning:                                  260

Avlidna vuxna:                                                                   63

Utträden ur kyrkan:                                                           12

Inflyttningar/nyregistrerade:                                             75

  

Pastoral- och Ekonomirådet

Övergångsrådet består av följande ledamöter: Kyrkoherde p. Marek Dziedzic, Draga Kraljevic, Malgorzata Maria Balnozan, Annica Skenberg och Zeljko Alilovic.

Under perioden har rådet sammanträtt 9 gånger.

 

Övergångsrådet beslöt vid möte den 14 april att utse kyrkoherde Marek Dziedzic, OMI, till firmatecknare − firman tecknas enskilt − samt att det också är han som ska vara behörig till Skatteverkets e-tjänster.

 

Församlingens årsmöte hölls den 20 maj 2018.

 

Verksamhet

Pastorsexpeditionen är öppen tisdagar kl. 15-17 och fredagar kl. 10-12.

Gudstjänstliv

Mässor firas på svenska måndagar, tisdagar, onsdagar, lördagar och söndagar. På polska torsdagar och fredagar plus familjemässa på lördagar. Söndagar – med undantag för tredje söndagen i månaden – är det mässa på kroatiska. Varje fredag tillbedjan i tystnad.

Förutom söndagens högmässa klockan 11.30, hålls mässor på måndagar och tisdagar klockan 18 samt onsdagar klockan 10.

Mässa i Trelleborg firas på söndagar.

  • Mässor utöver ordinarie

Mässa på teckenspråk hålls en gång i månaden. Det samma gäller mässor på vietnamesiska och ukrainska. Dessa tre mässor firas av tillresta präster.

11 personer deltar regelbundet i de mässor och annan verksamhet som neokatekumenatet arrangerar i församlingens lokaler varje tisdag och lördag.

Andakter

Varje fredag kl. 14.00 sakramental tillbedjan/ tillfälle till bikt, kl. 15.00 Barmhärtighets rosenkrans och mässa på polska.

Första fredag i månaden kl. 20.00 sakramental tillbedjan / tillfälle till bikt.

 Tillfälle till bikt

En halv timme före varje mässa under veckan och på söndagar. Ej senare än 10 minuter före. Eller efter överenskommelse med prästen.

Särskilda händelser

  • Begravningsmässa för diakon Alamiro Sánchez hölls i kyrkan den 23 juli 2018.

 

  • Rekviemmässa för p. Rudolf Basista, ledd av biskop Anders Arborelius OCD, hölls i kyrkan den 31 augusti 2018. Begravningsakten hölls i Polen den 4 september.

 

Julbasaren den 8-9 december 2018 inbringade 17 096 kronor.

 

Julbasaren den 7-8 december 2019 inbringade 23 609 kronor

Fastereträtt hölls den 30-31 2019 mars under ledning av fader Richard Hayward.

Katekes för vuxna och ungdomar startade den 18 februari 2019 med sammanlagt 13 träffar på måndagar och torsdagar. Katekesen avslutades med en reträtt 5-7 april.

 En kateketkurs för dekanat Malmö ägde rum 14.09.2019.

 

Grupper

I församlingen verkar ett antal grupper:

 

Karismatiska gruppen Siloe

Oblatmissionärernas vänner

Missio ad gentes-huset i Svedala

Den neo-katekumenala vandringen

Caritas-grupp

Levande Rosenkrans-grupp

Heliga Josefsmän-grupp

Passion and Mercy -grupp

Ekonomi:

Församlingen har under den tiden från 1 juni genomgått en stor ekonomisk sanering.

Nu är situationen betydligt ljusare, men på sikt kommer utvecklingen att bli negativ och församlingen kommer inte att ha de ekonomiska muskler som krävs för att underhålla två kyrkor; Maria i Rosengård och kyrkan i Trelleborg.

Investeringar

 

2018

Installation av passagesystem:

Byte av toaletter, reparationer kneelers bänkar, delvis reparation av murverk fasadfasader, reparation av Marias staty o.s.v.:

Ny ytterdörr, bottenvåningen:

Belysning i undervisningslokal Cecilia:  

Ny bil, Nissan Qashqai:

Från tyska Diaspora-Kommissariat fick församlingen bidrag på
 

2019

Inköp av kopiator:

Reparation av ventilation:

Reparation av kameraövervakning

Reparation av belysning i trappan samt utbyte av belysning
i undervisningslokalerna:

Ny ytterdörrkyrkan:

 

Intäkter:

Kyrkoavgift                                                                      1 282 944

Församlings- och stiftskollekter                                      115 463

Församlingsintäkter                                                        1 693 784

 

Kostnader:

Gudstjänst och undervisning                                         -48 491

Stiftskollekt                                                                     -43 120

Fastighetskostnader                                                      -797 510

Öv. externa kostnader                                                   -242 808

Avskrivningar                                                                  -834 527

 

Summa kostnader                                                          -2 405 155

Årets resultat                                                                   669 056

 

Val av ordinarie råd

På församlingens årsmöte i maj 2018 beslöts att val till ordinarie ekonomi/pastoralråd skulle hållas under hösten samma år. Inför detta utsågs två personer att utgöra valnämnd: Irena Amtkil och diakon Alamiro Sánchez. Men valet har inte kunnat äga rum. Ett skäl är att diakon Alamiro Sánchez avled i juli. Ett annat de problem som uppstod som en följd av de nya församlingsgränserna i Malmö dekanat.

Som framgick av den redogörelse som bland annat publicerades på församlingen hemsida i november 2018, har det från församlingens sida i flera år för biskopen påtalats behovet av ändrade församlingsgränser i Malmö. Vår Frälsares församling har haft cirka 9 000 registrerade medlemmar att jämföras med våra cirka 2 220. Detta har inneburit en stor ekonomisk ojämlikhet och våra knappa resurser har gjort att vi inte har kunnat utöka vår verksamhet. Dessutom: till vår kyrka kommer många från Vår Frälsares församling som vill betjänas av prästerna i Maria i Rosengård. Det gäller bikt, dop, undervisning och begravningar. Det är våra präster som har utfört arbetet, men pengarna har tillfallit Vår Frälsare.

Tidigare kyrkoherdar och kyrkoråd har vänt sig till biskopen med konkreta förslag på ändrade och mer rättvisa församlingsgränser, dock utan någon reaktion från stiftet.

I samband med visitationen i Maria i Rosengård i januari 2017, tog kyrkoherden och övergångsrådet upp den angelägna frågan om nya gränser med biskopen. Vi redogjorde i detalj för vår situation; vi betonade nödvändigheten av en förändring och vädjade till biskopen om att han måtte verka för en, för båda församlingarna, rättvis lösning.

Först flera månader senare hände något. Den 5 september hölls i Malmö ett möte där just frågan om nya församlingsgränser diskuterades. Närvarande var kyrkoherden i Vår Frälsare, f. Janusz Niziolek, generalvikarien p. Pascal René Lung OP samt biskopsvikarien för präster och diakoner f. Marek Rubaj.

Vår kyrkoherde, p. Marek, som väl torde vara självskriven på mötet, var förhindrad att närvara eftersom han just den dagen var i Polen där p. Rudolf begravdes dagen innan, något som var väl känt. Alltså fanns ingen på plats som kunde tala för vår församling. Men över församlingens huvud bestämdes att Maria i Rosengård skulle tilldelas Trelleborg. Enligt p. Pascal skulle detta innebära ett medlemstillskott på i runda tal 250 medlemmar.

Detta var en lösning som p. Marek och övergångsrådet sa nej till eftersom ett så ringa tillskott inte skulle lösa våra problem. I ett brev till biskopen daterat den 22 september betonades just detta plus att Maria i Rosengård varken ville eller kunde överta kyrkan i Trelleborg.  I samma brev presenterades tre andra möjliga förslag.

Det brevet har till dags dato faktiskt ännu inte besvarats. Inte heller har p. Piotr Pisarek, omi, oblatmissionärernas superior för Norge och Sverige, fått något egentligt svar på det brev han skrev till biskopen och i vilket han uttryckte sin och kongregationens både förvåning och besvikelse över den orättvisa behandlingen av Maria i Rosengård. Biskopen tackade i och för sig för brevet och uttryckte sin förhoppning om en bra lösning, men i övrigt kommenterade han inte p. Piotrs synpunkter.

Men redan innan dess fick Kyrkoherde kopia på ett dekret, undertecknat av biskop Anders och msgr. Biletic, i vilket fastslogs att delar av Trelleborg, Smygehamn, Beddingstrand, Anderslöv och Klagstorp från och med den 1 januari 2019 skulle tillhöra Maria i Rosengård.

Församlingen blev alltså ställd inför ett fullbordat faktum, blev med andra ord helt överkörd.

I slutet av november skrev Kyrkoherde ett brev till biskopen i vilket han än en gång uttryckte sin besvikelse och förvåning över att brevet från den 22 september ännu inte hade besvarats och att församlingen kände sig både förbisedd och orättfärdigt behandlad. Dessutom skrev han att han den 14 november hade känt sig tvingad att underteckna ett gåvobrev avseende kyrkan i Trelleborg, något som han fastslog han heller inte hade församlingens bemyndigande att göra. Han betonade att församlingen stod fast vid att säga nej till Trelleborg.

Kyrkoherde bad också biskopen komma till Malmö för att diskutera hela den olyckliga situationen och erbjöd sig att – om biskopen inte skulle ha möjlighet till det – i stället åka till Stockholm.

I december meddelade biskopen i ett mejl till Kyrkoherde att generalvikarien, p. Pascal tillsammans med stiftets ekonomichef Stefan Livehed skulle komma till Rosengård den 13 december för möte med övergångsråd.

Ekonomichefen kom. Det gjorde däremot inte p. Pascal som uteblev utan någon som helst förklaring. Stefen Livehed sade sig heller inte ha en aning om generalvikariens av biskopen utlovade närvaro.

I det gåvobrev som kyrkoherde kände sig tvingad att skriva under, lovar stiftet att överta ett lån på 1,5 miljoner kronor. 500 000 kronor ska årligen under tre år överföras till vår församling.

Under mötet försökte kyrkoherden och övergångsrådet upprepade gånger få svar på en fråga som borde vara enkel att besvara: Varför skulle Maria i Rosengård över huvud taget ta över kapellförsamlingen och kyrkan i Trelleborg som alltid tidigare har sorterat under Vår Frälsares församling? Den frågan kunde ekonomichefen inte besvara. I stället hänvisade han till den icke närvarande generalvikarien.

Samma fråga riktades till biskopen som på Palmsöndagen, den 14 april 2018, då han kom för att samtala med kyrkoherden och övergångsrådet. Men inte heller nu kom någon förklaring, trots att frågan ”varför” riktades till honom flera gånger.

Församlingen har alltså, trots åtskilliga påstötningar, inte fått någon som helst motivering till varför Trelleborg skulle överföras till Maria i Rosengård. Församlingens mycket bestämda ”nej” till de nya församlingsgränserna har inte tagits hänsyn till eller respekterats. Likaså har församlingens egna förslag på nya församlingsgränser inte beaktats eller ens kommenterats. Detta kan utan överdrift konstateras

Kyrkoherden har också fått lägga ner stort arbete på att få stiftet att till Handelsbanken skicka in alla handlingar, gäller bland annat lagfart, för att ärendet skulle kunna slutföras. Efter åtskilliga uppmaningar skedde detta först 08.01.2020.

Detta har varit en lång och detaljerad beskrivning av vad som har hänt, men vi, kyrkoherde och övergångsråd, anser det är viktigt att församlingsmedlemmarna i Maria i Rosengård får veta hur frågan om Trelleborg har hanterats och hur församlingen har behandlats. Det har varit ett långdraget ärende som har tagit mycket tid och arbete i anspråk och vi kan därför bara hoppas på förståelse för att löftet om val till kyrko/församlingsråd inte har kunnat infrias. Det hade inte varit möjligt att lämna över frågan till nya ledamöter.

Det är också viktigt att avliva de rykten som cirkulerar om att det var Maria i Rosengård som drev på och ville ta över Trelleborg. Detta är helt enkelt inte sant. Kyrkoherde p. Marek och övergångsrådet har gentemot stiftet varit mycket tydliga med att detta var en ”lösning” som församlingen hela tiden har sagt nej till.

 

 

Verksamhetsberättelse 2019