Verksamhetsberättelse 2016.07.01−2018.04.30

posted in: aktuellt | 0

Bakgrund:

Pater Marek tillträdde som kyrkoherde den 1 juli 2016 och fick då överta en församling som var så nära en kris man kan komma. Problemen var stora och av olika natur: ekonomiska, administrativa och personalrelaterade. Efter att två präster, förutom kyrkoherden även kaplanen, måste lämna sina tjänster, tillsattes en administrator som dock visade sig ha varken tid eller intresse för att lösa arbetsuppgifterna. Problemen samlades i stället i en osorterad hög. En av flera konsekvenser var att ett bidrag på 200 000 kronor för säkerhetshöjande åtgärder som församlingen hade fått av Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, brann inne eftersom ingen besvarade de många kontaktförsök som nämnden gjorde. När p. Marek tillträdde hade församlingen varit utan kyrkoherde i ett år. Det fanns inte heller något pastoral- och ekonomiråd eftersom de valda ledamöterna hade lämnat sina poster.

En ytterligare svårighet som p. Marek var tvungen att hantera var det faktum att han inte kunde svenska. Så förutom att fullt ut kunna koncentrera sig på att få församlingen på fötter, fick han också sätta sig på skolbänken för att lära sig språket. Någon större hjälp med arbetet i församlingen kunde han heller inte få av sina kolleger: p. Marcin talade inte svenska och p. Rudolf fick på grund av stigande ålder och sviktande hälsa trappa ner. P. Ludwik tjänstgjorde i Karlskrona men körde därifrån regelbundet varje vecka till Maria i Rosengård och kunde då avlasta p. Marek med mässorna på svenska.

Ekonomi

 • Sanering

Under några år har församlingens ekonomi varit i fritt fall och när p. Marek tillträdde låg minus på över 800 000 kronor. Stora pengar hade lagts på objekt som församlingen varken hade råd till eller behov av. P. Mareks uppgift blev att i första hand försöka sanera finanserna − ett arbete som var mycket energi- och tidskrävande.

En stor bil hade leasats från Polska Missionen till en kostnad av 11 000 kronor i månaden som församlingen måste betala. Det kostade församlingen totalt 300 000 kronor att lösa kontraktet. Med tanke på de relativt få brev som skickas från församlingen var inköpet av en portomaskin också en märklig och tvivelaktig ”investering”. Efter många kontakter med företaget NeoPost kunde förbindelsen till slut avslutas, men först måste församlingen betala 1 600 kronor i avregistreringsavgift.

Tidigare kyrkoherde hade också tecknat ett flerårigt avtal med företaget Toshiba på en kopieringsmaskin som vida översteg församlingens behov. Månadskostnaden för maskinen uppgick till 2 000 kronor i månaden − totalt över 70 000 kronor. Uppsägningstiden var ett år och avtalet upphörde att gälla den 31 augusti 2017. Ytterligare ett avtal som p. Marek sa upp var det med Loomis, ett företag som arbetar med bland annat kontanthantering. Församlingen fick varje månad betala 1 200 kronor i fast pris plus avgift för antal kilo för att Loomis hämtade och räknade kollekterna. Det fanns också tre telefonabonnemang. Två av dessa sades upp.

 • Nuläget

Den 19 januari genomförde stiftets ekonomichef Stefan Livehed ekonomisk visitation i församlingen. I rapporten till biskopen skriver han bland annat: ”S:ta Maria katolska församling i Rosengård bedöms åter ha en stabil ekonomi. Församlingen har under räkenskapsåret genomgått en stor ekonomisk sanering, där p. Marek genom sitt goda arbete förbättrat den likvida situationen med 852 tkr under 2017. Detta har skett genom en tydlig ekonomisk styrning, där vattentäta skott mellan församlingens ekonomi och de båda missionernas ekonomi nu skapats. Detta arbete kommer att fortsätta även 2018. Församlingen är skuldfri per 31/12 2017 och några avräkningar med missioner finns ej. Församlingen har på ett tillfredsställande sätt klarat den ekonomiska förvaltningen, med bistånd från stiftet. /……/ Förvaltningsrevisionen visar att det är god ordning på församlingens redovisning och interna kontroll. Denna ordning beror på stor del på att man anlitat god redovisningshjälp, gällande den löpande redovisningen, samt håller regelbundna möten i nuvarande interimsråd.”

Verksamhet

 • Gudstjänstliv

Mässor firas på svenska måndagar, tisdagar, onsdagar, lördagar och söndagar. På polska torsdagar och fredagar plus familjemässa på lördagar. Torsdagar och söndagar – med undantag för tredje söndagen i månaden – är det mässa på kroatiska. Varje fredag tillbedjan i tystnad.

 • Mässor utöver ordinarie

Mässa på teckenspråk hålls en gång i månaden. Det samma gäller mässor på vietnamesiska och ukrainska. Dessa tre mässor firas av tillresta präster.

20-talet personer deltar regelbundet i de mässor och annan verksamhet som neokatekumenatet arrangerar i församlingens lokaler varje tisdag och lördag.

 • Övrigt
 1. Ludwik Spalek ansvarar för fängelsesjälavården.
 • Visitation

Den 12-14 januari 2018 genomförde biskop Anders visitation i församlingen. Visitationen innehöll besök i Sankta Maria katolska folkhögskola i Rosengård centrum, samtal med och information av övergångsrådet, genomgång av kyrkoböcker, sjukbesök, kateketmöte med Polska Missionen samt givetvis samtal med kyrkoherden. Därutöver firade biskopen söndagens vigilemässa på lördagen samt söndagens högmässa varefter han också fick möta flera församlingsmedlemmar. Under visitationen kunde biskopen för första gången granska kyrkböckerna. Dopböckerna är nu helt aktuella. Detta tack vare ett stort arbete av Ewa Andersson och Bozena Ziep som har fört in alla uppgifter sedan 16 år tillbaka. Församlingen är mycket tacksam för detta.

 • Konfirmation

Den 10 december 2017 meddelade biskop Anders bekräftelsens sakrament till 12 vuxna konfirmander.

 • Annan Verksamhet

Under perioden har f. Michael Akpan, MSP, hållit två reträtter för afrikanska missionen. Polska missionen har årliga reträtter vid advent och påsk. Fader Fermín Landa predikade reträtt på svenska den 24-25 mars.

Julbasaren 10-11 december 2016 gav 17 816 kronor. 2017 års julbasar den 9-10 december inbringade 11 642 kronor. En välbesökt och uppskattad konsert arrangerades av Bilda den 13 januari.

 

Fastigheten

Under perioden har flera arbeten på fastigheten utförts, något som har kunnat ske efter att stiftet − på grund av församlingens skrala ekonomi − skjutit till pengar. Reparation av yttre entrédörr till bland annat pastorsexpeditionen kostade 97 500 kronor.

Belysning i Luciasalen, köket och kafeterian har kostat 160 000 kronor. Dessutom har stuprör bytts ut och fogarbeten har utförts utomhus på trappa och stenbeläggning 25 000 kronor.

Inköp och installation av kaffemaskin och diskmaskin har kostat 12 000 respektive 73 000 kronor.

En IT-satsning har gjorts och är under uppbyggnad. Anslutning till och uppkoppling till fastighetsnät har kostat 25 000 respektive 75 000 kronor. Genom eget arbete och inköp av materiel i Polen har p. Marek kunnat bespara församlingen minst 150 000 kronor. Arbetet är dock tidskrävande och ännu återstår mycket jobb. Med professionell hjälp har församlingen kunnat utveckla en ny webbsida. Investering i porttelefon och passersystem har kostat 68 000 kronor.

Personal

 • Presbyterium

I församlingen och i klostret finns fem OMI-patres: kyrkoherde Marek Dziedzic, Marcin Motyka (rektor för polska missionen), Rudolf Basista, Ludwik Spalek och nyligen vigde Karol Dudek som för närvarande läser svenska på SFI. Dessutom f. Vladimir Svenda, rektor för kroatiska missionen samt diakon Alamiro Sanchez.

 • Anställda

När p. Marek tillträdde var två lokalvårade anställda på heltid. Den ena av dessa hade under en längre tid varit sjukskriven på grund av konflikter. Efter många och långa överläggningar med stiftet plus förhandlingar med den anställdas fackliga företrädare avslutades anställningen den 31 december 2016 men församlingen fick betala sex månadslöner. Den kvarvarande heltidsanställdas arbetsuppgifter är städning samt skötsel av blommor/växter inomhus plus trädgård.

 • Administration

Barbara Sejud, som annars är församlingssekreterare i Sankt Thomas församling i Lund, sköter mot viss ersättning församlingens löpande redovisning. Arbetet på expeditionen utförs på ideell basis av Eva Andersson.

 • Övergångsråd

Eftersom ett pastoral- och ekonomiråd saknades och det var nödvändigt att p. Marek skulle få hjälp att på församlingens vägnar besluta i en mängd frågor, inte minst ekonomiska, fick han tillstånd av generalvikarien p. Pascal René Lung OP och kanslern msgr. Stjepan Biletic att tillsätta ett så kallat övergångsråd vilkets mandat sträcker sig tills att ett ordinarie råd kan väljas.

Till ledamöter i övergångsrådet utnämndes från och med den 1 september 2016 Draga Kraljevic, Zeljko Alilovic, Malgorzata Balnozan och Annica Skenberg.

Rådet, vars uppgift enligt stiftet är att biträda kyrkoherden i pastorala, administrativa och ekonomiska ärenden samt ingå i valberedningens arbete, har under perioden sammanträtt 13 gånger. Kyrkoherden riktar ett varmt tack till alla ledamöterna och särskilt till Annica Skenberg och Malgorzata Balnozan för deras insatser.

 

Biskopens visitation

Programmet för biskopens visitation har redogjorts för i det ovanstående.

I sin redogörelse för besöket lägger biskop Anders fram synpunkter och önskemål. Bland efterlyser han vikten av fördjupade kontakter och samverkan mellan de olika grupperna. Som exempel nämner han flerspråkiga gudstjänster vid vissa högtider, gemensamma kurser, fester och basarer. Gemensamma karitativa insatser för exempelvis äldre, asylsökande och andra behövande kan skapa enhet mellan grupperna. Han betonar också att ungdomsarbetet kan bygga upp en fin gemenskap. Han konstaterar att församlingens ekonomi är ansträngd och att stiftet ska försöka hitta vägar att hjälpa. Ett problem som har påpekats i flera år är församlingsindelningen som biskopen menar bör ses över. Önskvärt är också att samarbetet med Vår Frälsares församling borde stärkas, ”inte minst när det gäller kontakter med andra samfund och samhället i stort.” Vissa högtider, processioner och andra arrangemang borde, enligt biskop Anders, kunna samordnas.

 

Ekonomisk visitation

Sammanfattning av den ekonomiska visitationen har gjorts i det ovanstående.

 

Framtiden

Under många år har det i praktiken funnits tre församlingar i Maria i Rosengård; en polsk, en kroatisk och en som benämns ”allmän”. Målet är − och måste vara − att det bara ska finnas en enda församling som dock ska kunna erbjuda själavård på olika språk. Men det är ett arbete som kräver långsiktighet, tålamod, respekt och tolerans inte minst eftersom att nuvarande ordning har kunnat cementeras och vattentäta skott har etablerats mellan de olika grupperna. Det är en mycket olycklig utveckling och för att vända den är det nödvändigt att, precis som biskopen säger, alla goda krafter samverkar.

Församlingens ekonomi är, trots stiftets generösa bistånd, fortfarande svag och fortsatt återhållsamhet är nödvändig. På sikt är det dock förhoppningen att personal ska kunna anställas, inte minst då en fastighetsskötare och någon som ansvarar för det administrativa arbetet på expeditionen.

 

Statistik

 • 2017 per den 31 december

Antal församlingsmedlemmar:                                                           2 180

Dop av barn:                                                                                      48

Barn/ungdomar första kommunion:                                                    33

Konfirmerade:                                                                                    55

Vigslar, båda parter katoliker:                                                              3

Konversioner:                                                                                       1

Avlidna vuxna:                                                                                    42

Utträden ur kyrkan:                                                                             14

Inflyttade/nyregistrerade:                                                                    68

 

Ekonomi

 

Intäkter:

Kyrkoavgift                                                                                                      1 210 992

Församlings- och stiftskollekter                                                                          79 700

Öv. Församlingsintäkter                                                                                    903 411

 

Kostnader:

Gudstjänst och undervisning                                                                             -19 216

Stiftskollekt                                                                                                        -24 475

Fastighetskostnader                                                                                          -354 763

Öv. externa kostnader                                                                                        -601 189

Avskrivningar                                                                                                      -808 056

 

Summa kostnader                                                                                           -2 112 767

 

Rörelseresultat, Årets resultat                                                                             81 336

 

 

 

 

 

____________________

Bild: Martin Manigatterer
In: Pfarrbriefservice.de