Nordiska Biskopskonferensens

posted in: aktuellt | 0
page1image3488166128

 

Kära troende,

På några få dagar har coronaepidemin fått en drastiskt ökad utbredning även i våra länder. De civila myndigheterna har vidtagit åtgärder som till en del är radikala. Vi biskopar tar till oss de rekommendationer och beslut som utfärdas av de civila myndigheterna i de länder som vår biskopskonferens omfattar. Vi kommer att utfärda de anvisningar för särskilt gudstjänster och församlingsliv som är lämpliga. Alltefter behov kommer vi att komplettera dem.

Förutom de pragmatiska försiktighetsåtgärder som är nödvändiga av hälsoskäl ger coronaepidemin upphov till många andra frågor och bekymmer: oro för våra äldre och redan tidigare sjuka släktingar och bekanta, osäkerhet när kommunikationer och ekonomi lamslås med allvarliga följder för otaliga människors dagliga liv, i värsta fall fruktan för destabilisering av förhållandena i världen och av livet i de enskilda länderna.

Dessutom kan det tänkas att en del tänker dystra tankar eller rentav funderar i apokalyptiska banor om vad den nuvarande situationen innebär. Men trots lägets allvar måste vi försöka bevara tilliten till Gud och hans försyn. Samtidigt blir vi påminda om att vi som människor inte har allt i vår hand, inte kan kontrollera allt, utan med nödvändighet känner oss utlämnade åt starkare krafter. Vi måste ändra på eller begränsa självklara dagliga aktiviteter. Mycket som hittills varit möjligt tvingas vi avstå från helt och hållet. Kommande veckor och kanske till och med månader kommer att vara en tid av prövningar, men det får inte leda till hopplöshet och desperation.

Den aktuella situationen kan också leda till att mässor och andra gudstjänster måste ställas in. Det ska betonas att det inte är någon synd att inte delta i söndagsgudstjänsten i ett sådant läge. Ändå kommer många troende att känna smärta över att behöva avstå från att ta emot eukaristin. I gengäld finns möjligheten till så kallad andlig kommunion, som vi hjärtligt vill anbefalla alla troende. Andlig kommunion innebär att man bekänner sin tro på Kristi närvaro i eukaristin och i form av bön ger uttryck åt längtan att få vara förenad med honom.

Låt oss ta in de utmaningar vi nu står inför i våra övningar under fastetiden. Låt oss försöka hjälpa dem som är drabbas på grund av coronaepidemin. Och låt oss förnya vårt förtroende för Gud genom mera innerlig bön och större iver att låta vårt liv formas av honom.

Herre Jesus Kristus, sänd din helige Ande över vår värld, som är angripen av coronaviruset. Hela i din godhet dem som blivit sjuka, beskydda oss för att drabbas, och ge styrka åt dem som vårdar de sjuka. Hjälp oss alla att vända om och förlita oss på dig. Amen.

Heliga Maria, du hälsan för de sjuka, bed för oss. Helige Josef, bed för oss.
Helige Ansgar, bed för oss.
Heliga Birgitta, bed för oss.

Helige Henrik, bed för oss. Helige Olav, bed för oss.
Helige Thorlak, bed för oss. Alle Nordens heliga, bed för oss.

Alla Guds änglar och helgon, bed för oss.

En bön av Padre Pio som kan användas vid andlig kommunion:
Min Jesus, jag tror att du är närvarande i altarets allraheligaste sakrament.
Jag älskar dig över allt,
och min själ längtar efter dig.
När jag nu inte kan inte ta emot dig i altarets sakrament, så kom ändå på ett andligt sätt till mig.
Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,
jag förenar mig med dig.
Jag tillber dig i djupaste vördnad.
Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.
I den Nordiska Biskopskonferensens namn +Czeslaw Kozon (ordförande)